Museum Opsterlân

Vijf tijdloze thema’s

Opsterland heeft een boeiende geschiedenis. Met veel facetten. Daar is dus veel over te vertellen. Museum Opsterlân presenteert de hoofdlijnen in haar vaste collectie met vijf deelexposities rond beeldbepalende thema’s.

Digitale collectie

Weldoeners & Aristocratie

Arm en rijk, twee verschillende werelden, die in de Opsterlandse geschiedenis echter ook dicht bij elkaar liggen. Adellijke en patricische grootgrondbezitters in Beetsterzwaag wonen slechts enkele kilometers verwijderd van de arme arbeiders op veen en land. Museum Opsterlân vertelt het verhaal van de rijke families. Met hun familieverbanden, mooi ingerichte huizen en posities in het openbaar bestuur. Maar ook over al het goede dat zij met hun rijkdom in Opsterland weten te realiseren.

Lees meer over Cornelia van Lynden

De Vlecke Gorredijk

Na de start van de afgraving van het Gorreveen vestigen zich bij de sluis in het huidige Gorredijk de eerste handels- en vaklieden. De Vlecke Gorredijk groeit uit tot een belangrijk handelscentrum. De handel brengt ook welstand. De talrijke fraaie gevels in het centrum herinneren daar nog steeds aan. Kijk in de ingerichte 18e-eeuwse werkplaats hoe zilversmid Gaastra zijn prachtige zilverwerk produceert. Herbeleef het dagelijks leven in de kruidenierswinkel en op de lagere school.

Lees meer over de Gorredijkster zilversmeden

Vervening & Socialisme

De turfwinning laat volop sporen na in het Opsterlandse landschap en haar dorpen. Het meisje Brechtje vertelt het bijbehorende verhaal van het zware, slecht betaalde werk. De armoede is een stevige voedingsbodem voor de ‘rode’ strijd voor een beter arbeidersleven. Geert Lourens van der Zwaag en Rindert van Zinderen Bakker schrijven dan ook vlammende betogen in de krant De Klok en leggen contact met Us Ferlosser Domela Nieuwenhuis. Beleef in de drukkerij de moedige geschiedenis van deze standvastige mannen.

Lees meer over de vervening, het socialisme en de beurtvaart

Joodse Historie

Vanaf 1733 ontstaat er in Gorredijk een levendige en welvarende Joodse gemeenschap met een eigen synagoge en een eigen begraafplaats. De Tweede Wereldoorlog maakt een definitief einde aan deze gemeenschap, maar Museum Opsterlân blijft deze geschiedenis vertellen. Onder andere in een film met het indrukwekkende levensverhaal van het jonge meisje Esther Colthof.

De heer C. Bosma schreef een artikel over de Joodse school in Gorredijk. Het artikel kunt u downloaden:

DE ISRAELITISCHE SCHOOL IN GORREDIJK

 

Lees meer over 'Joodse Historie'

Geologie & Archeologie

Ongeveer 100.000 jaar geleden verliest een neanderthaler in de buurt van het Koningsdiep zijn vuistbijl. Amateurarcheoloog Hein van der Vliet uit Lippenhuizen vindt deze bijl in 1939 terug. Zijn vondst staat centraal in de rijke geologische en archeologische collectie van het museum. De talrijke stenen en bodemvondsten vertellen het verhaal van de lange geschiedenis van het Opsterlandse landschap en haar vroegste bewoners.

Blijf op de hoogte van nieuwe exposities en het laatste nieuws.