Exposities

Van 18 mei tot 29 september in Museum Opsterlân:

Door de ogen van Jan Loman

Rondom de expositie van Jan Loman worden verschillende activiteiten georganiseerd. Klik hier voor meer informatie. De kunstenaar Jan Loman (1918-2006) is in 1918 in Bolsward geboren en opgegroeid in Gorredijk. Na studie en werk elders, is hij in 1963 neergestreken in Beetsterzwaag, waar hij tot zijn overlijden in 2006 woonde en werkte. Loman behoorde tot de avant-garde van de noordelijke kunst in de jaren '60 met zijn aan de Nulbeweging verwante grafiek en was medeoprichter van kunstenaarsgroep NU. Lomans werk is opgenomen in collecties van musea in Groningen, Drachten, Leeuwarden, Arnhem, Den Haag en de universiteiten van Delft en Leiden. Musea blijven Lomans werk tonen. Ook als dichter blijft hij in de belangstelling staan met zijn strak vormgegeven tegels met haiku bij historische locaties, van Nijmegen tot Nesvåg in Noorwegen. De tentoonstelling in Museum Opsterlân zal vooral aandacht besteden aan zijn minder bekend werk zoals schetsen en foto's van Jan Loman. Daarnaast laten we ook werken zien van rond 1963, het jaar dat Loman naar Beetsterzwaag kwam tevens een zeer interessant jaar op het gebied van de ontwikkeling van de kunst in Friesland. Voor meer informatie over de tentoonstelling in Beetsterzwaag zie: www.historischbeetsterzwaag.nl

Deze expositie is mogelijk gemaakt door:

Cultbee


Van Teyens Fundatie


Historisch Beetsterzwaag


Gravin van Bylandt stichting


Gemeente Opsterland

De vaste collectie

Vijf tijdloze thema's

Arm en rijk, twee verschillende werelden, die in de Opsterlandse geschiedenis echter ook dicht bij elkaar liggen. Adellijke en patricische grootgrondbezitters in Beetsterzwaag wonen slechts enkele kilometers verwijderd van de arme arbeiders op veen en land. Museum Opsterlân vertelt het verhaal van de rijke families. Met hun familieverbanden, mooi ingerichte huizen en posities in het openbaar bestuur. Maar ook over al het goede dat zij met hun rijkdom in Opsterland weten te realiseren.

Na de start van de afgraving van het Gorreveen vestigen zich bij de sluis in het huidige Gorredijk de eerste handels- en vaklieden. De Vlecke Gorredijk groeit uit tot een belangrijk handelscentrum. De handel brengt ook welstand. De talrijke fraaie gevels in het centrum herinneren daar nog steeds aan. Kijk in de ingerichte 18e-eeuwse werkplaats hoe zilversmid Gaastra zijn prachtige zilverwerk produceert. Herbeleef het dagelijks leven in de kruidenierswinkel en op de lagere school.

De turfwinning laat volop sporen na in het Opsterlandse landschap en haar dorpen. Het meisje Brechtje vertelt het bijbehorende verhaal van het zware, slecht betaalde werk. De armoede is een stevige voedingsbodem voor de ‘rode’ strijd voor een beter arbeidersleven. Geert Lourens van der Zwaag en Rindert van Zinderen Bakker schrijven dan ook vlammende betogen in de krant De Klok en leggen contact met Us Ferlosser Domela Nieuwenhuis. Beleef in de drukkerij de moedige geschiedenis van deze standvastige mannen.

Vanaf 1733 ontstaat er in Gorredijk een levendige en welvarende Joodse gemeenschap met een eigen synagoge en een eigen begraafplaats. De Tweede Wereldoorlog maakt een definitief einde aan deze gemeenschap, maar Museum Opsterlân blijft deze geschiedenis vertellen. Onder andere in een film met het indrukwekkende levensverhaal van het jonge meisje Esther Colthof.

Ongeveer 100.000 jaar geleden verliest een neanderthaler in de buurt van het Koningsdiep zijn vuistbijl. Amateurarcheoloog Hein van der Vliet uit Lippenhuizen vindt deze bijl in 1939 terug. Zijn vondst staat centraal in de rijke en archeologische collectie van het museum. De talrijke stenen en bodemvondsten vertellen het verhaal van de lange geschiedenis van het Opsterlandse landschap en haar vroegste bewoners.